wycena nieruchomości

rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy

o mnie

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy Krzysztof Borejko w ramach prowadzonej działalności świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz firm. Obszar działalności obejmuje głównie województwo pomorskie- Gdańsk, Sopot, Gdynia, ale jestem również zainteresowany współpracą na terenie całego kraju.

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczna posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, może również sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania  w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo- hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
apartment-architectural-design-architecture-323774.jpg

wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy posiada wyłączne prawo do określania wartości rynkowej i odtworzeniowej wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny, z wyłączeniem określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości. Opinia o wartości nieruchomości obligatoryjnie musi być sporządzona na piśmie w formie operatu szacunkowego.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardów zawodowych i etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową.

wycena nieruchomości

Uprawnienia

* Rzeczoznawca majątkowy- uprawnienia zawodowe nr 6284 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
* Pośrednik w obrocie nieruchomościami- licencja państwowa nr 20635 nadana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
* Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości

Minister Rozwoju prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych. Z dniem wpisu do rejestru nabywa się prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego “rzeczoznawca majątkowy”. Tytuł ten podlega ochronie prawnej.

wycena nieruchomości

Oferta

Oferuję usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości lokalowych [mieszkalnych, użytkowych],
 • nieruchomości gruntowych [zabudowanych, niezabudowanych],
 • nieruchomości gruntowych w trakcie zabudowy,
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości komercyjnych,
 • mienia zabużańskiego,
 • ograniczonych praw rzeczowych [spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności].

Dla celów:

 • sprzedaży,
 • zabezpieczenia wierzytelności,
 • podatkowych,
 • podziału majątku,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • ustalenia opłat planistycznych,
 • realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej [mienie zabużańskie],
 • wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego [aportu] do spółki prawa handlowego,
 • określenia wartości służebności.

 

Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie i nie jest uzależnione od wartości nieruchomości. Cena za operat zależy od rodzaju nieruchomości, celu wyceny, dostępności danych oraz stopnia złożoności wyceny.

Gdzie nas znajdziesz?

Kontakt

Adres

80-180 Gdańsk
ul. Jerzego Świrskiego 6/88

Telefon

+48 695 066 695

facebook

wkrótce

Skontaktuj się z nami

wypełnij formularz

zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza

Rzeczoznawca Majątkowy | Wycena Nieruchomości | Gdańsk